BẮT BUỘC PHẢI MUA BẢO HIỂM TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Với nghị định mới được ban hành chính phủ vừa quy định trong hoạt động đầu tư xây dựng bắt buộc phải mua bảo hiểm cụ thể của nghị định như sau:

Bảo hiểm xây dựng

Công trình nào phải mua bảo hiểm?

– Các công trình có liên quan tới quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư, nhà thầu sẽ phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian sây dựng.

– Những công trình có hạng mục ảnh hưởng tới an toàn công đồng theo quy định tại phụ lục II nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
Những công trình đầu tư có ảnh hưởng đến môi trường thuộc những mục dự án phải thực hiện đánh giá.

– Công trình có kỹ thuật có đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về việc xây dựng.

Trách nhiệm của nhà thầu

– Nhà thầu phải tư vấn việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế của công trình , trong khi đó nhà thầu xây dựng cần phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường.

Bảo hiểm xây dựng

Phạm vi và thời gian của bảo hiểm

– Thời hạn được tính từ ngày bắt đầu mua cho tới khi kết thúc công trình xây dựng.

– Đối với công trình xây dựng doanh nghiệp bảo hiểm thực hiên trách nhiệm bổi thường cho các tổn thất của công trình phát sinh.

– Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bổi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có tránh nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thức 3 cùng những chi phí xây dựng có liên quan theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Như vậy các doanh nghiệp thực hiện thi công xây dựng cần có trách nghiệm thực hiện những nghĩa vụ bảo hiểm cho công trình cũng như cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *